Anne-Marie Linden

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Strassen
Fonction : 
Secrétaire déi gréng Stroossen
Profession : 
Institutrice
Date de naissance : 

Bei déi Gréng well ech mech asetzen fir eng Gemeng, wou et sech fir jiddereen gutt liewe léisst. Mir ass et besonnesch wichteg, dass eis Gemeng kannerfrëndlech ass an sozial Schichten inexistent sinn. D'Bierger sollen sech ënneerteneen ënnerstëtzen. Dofir sinn ech och fir eng funktionéirend Kreeslafwirtschaft.

Loisirs: m'occuper de mon fils, lire, nager, voyager

Membre de la Commission Scolaire

Membre du Conseil d'Administration de l'Office Social de Strassen