Carine CLEMENT

Catégories : 
Candidat(e)s 2017
Commune : 
Strassen
Profession : 
Aide éducative sociale
Date de naissance : 

Als engagéiert an onofhängeg Fra, wéilt ech mech gären an de Gemeng géint sozial Ongerechtegkeeten asetzen. Dobäi ass et mir ganz wichteg dass Kanner an eiser Gemeng gutt versuergt a betreit ginn.

Meng Hobbyen:

  • sozial Engagementer
  • Vëlo fueren
  • Handaarbechten
  • Sport a Garden Aarbecht

Présidente de la Commission de la Circulation et Mobilité